Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Nákup v internetovom obchode môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • Zaslaním objednávky na www.ekoservis.sk na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.
 • Predávajúci: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov, IČO 31714030.
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.ekoservis.sk.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

 • Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.ekoservis.sk, prípadne si môže tovar objednať na adrese ekoservis@ekoservis.sk.
 • Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a následne po overení objednaného tovaru obdrží potvrdenie objednávky s oznámením, že je pre neho tovar zarezervovaný. Naši pracovníci môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky alebo e-mailom za účelom overenia objednávky, alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
 • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje budú v zmysel zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).
 • Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom

Pri prevzatí tovaru:

 • Poštovou alebo kuriérnou dobierkou.
 • Ak zákazník pri platbe pred prevzatím tovaru neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Ku každej zásielke s objednaným tovarom bude vystavená faktúra (daňový doklad), ktorá bude zaslaná po prijatí úhrady za tovar. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.ekoservis.sk.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru i bez predchádzajúceho ohlásenia.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

DODACIE PODMIENKY

 • Dodacie podmienky sú pre jednotlivé produkty rôzne. Termín dodávky tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
 • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci neúčtuje prepravné náklady v prípade, ak si kupujúci objedná tovar v hodnote nad 199 €.
 • Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou alebo kuriérom).
 • Spôsob dopravy si volí kupujúci pri objednávke alebo pri inom spôsobe komunikácie. Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená kupujúcemu pri overovaní objednávky, prípadne predávajúci odporučí kupujúcemu lacnejší variant dopravy.
 • V opačnom prípade za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné

     náklady vo výške

5 EUR pri zaslaní kuriérnou službou na dobierku

VRÁTENIE TOVARU

 • Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.
 • Najneskôr do 15 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet, alebo adresu.
 • Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.

REKLAMÁCIE

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15 Eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.
 • Reklamácia bude vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.
 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.
 • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.